تمدید پروانه ساخت

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: تمدید پروانه ساخت نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

فرآیند تمدید پروانه ساخت

یکی از موارد مهمی که در پروانه های صادره ساختمان درج می شود تاریخ اتمام عملیات ساختمانی است . حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است باتوجه به شرایط اختصاصی هر شهر و حجم عملیات ساختمانی دو سال در نظر گرفته می شود . قابل ذكر است كه تمديد مهلت پروانه در شناسنامه ساختمان براي دو نوبت و هركدام يكسال درنظر گرفته شده كه جمعاً با مدت اعتبار يكساله اولين پروانه سه سال مي شودو چنانچه مالك در مدت تعيين شده در پروانه نسبت به تكميل ساختمان خود اقدام ننمايد در پايان مهلت مقرر ملزم به تمديد و يا اخذ پروانه جديد مي باشد و در غير اينصورت پروانه قبلي فاقد اعتبار قانوني مي باشد.

مدارک مورد نیاز

درخواست مالک

فیش واریز

قوانین و مقررات

اگر مجاز به تمديد
• الف : باشد : تمديد پروانه ساختمان بشرح رديف 4 صورت مي گيرد.
• ب: نباشد :

اگر تخلف وجود دارد:
چنانچه تخلف ساختماني گزارش گردد و توسط مامورين شهرداري ( پليس ساختمان)گزارش تائيد گردد و چنانچه جنبه جزايي نيز داشته باشد قابل تعقيب ميباشد و از عمليات ساختماني توسط واحد اجراييات شهرداري جلوگيري گردد سپس:
ارجاع پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده صد
1. درخواست توضيح مكتوب از مالك (ظرف10روز)از جانب دبير كميسيون ماده صد
2. اتخاذ تصميم كميسيون

اگر راي كميسيون ماده صد :
مبني بر جريمه باشد:به مالك جريمه تعلق ميگيرد چنانچه پرداخت گردد عمليات تمديد پروانه ساختمان و يا اخذ گواهي پايان كار ساختمان مالك انجام ميگيرد.چنانچه جريمه پرداخت نگردد پرونده به كميسيون تجديد نظر ماده صد ارجاع ميگردد و راي تخريب توسط كميسيون صادر گردد.

اگر قلع بنا باشد : ابلاغ حكم از سوي شهرداري به مالك كه اگر ظرف 2ماه قلع بنا صورت گيرد در غير اينصورت شهرداري راسا اقدام و هزينه ها را از مالك دريافت مي كند.

اگر از مهلت زمان تمديد گذشته است:
چنانچه درخواست متقاضي جهت تمديد پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالك ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز مي باشد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت

استعلام از سازمان تامین اجتماعی

استعلام از سازمان آتش نشانی

فرآیند ارائه خدمت
 • بازدید کارشناس شهرسازی
 • بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز
 • بررسی گزارش شهرسازی توسط مسئول شهرسازی
 • گزارش اتمام بنا و تأییدیه لوله کشی گاز و آسانسور و مهندس معمار توسط مهندسان ناظر برق و مکانیک برای ساختمانهایی که در پروانه آنها اسامی ناظرین قید شده است الزامی است
 • تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و ضوابط فنی توسط مسئول شهرسازی (امضا گزارش فنی)
 • تنظیم پیش نویس تمدید پروانه یا عدم خلافی یا پایان کار ساختمانی
 • محاسبات عوارض مربوطه و نیز عوارض نوسازی عوارض آتش نشانی
 • تأیید واحد درآمد و نوسازی و آتش نشانی مبنی بر وصول عوارض مربوطه
 • درج موارد عنوان شده در پیش نویس شناسنامه ساختمان
 • امضا مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)
  دبیرخانه شهرداری جهت صدور
تعداد مراجعات حضوری

10-20 نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
مدت اعتبار پروانه تمدید شده چقدر می باشد؟
برای تمدید نیاز به حضور مالک می باشد؟
فهرست