در زیر انواع فرمهای مورد نیاز جهت طی مراحل اخذ پروانه ساختمان تا اخذ مجوز پایان ساخت جهت بهره برداری متقاضیان ارائه میگردد., لطفا جهت چاپ هر فرم ، روی فرم مورد نظر کلیک و پس از باز شدن تصویر ، با فشردن دکمه های CTRL+P آن را چاپ کنید.
فرم شماره 1

فرم پروانه ساخت

فرم شماره 2

فرم دیوارکشی

فرم شماره 3

فرم اصلاح نقشه

فرم شماره 4

فرم تمدید پروانه

فرم شماره 5

فرم گزارش کارشناسی

فرم شماره 6

فرم تغییر کاربری

فرم شماره 7

فرم پایان کار

فهرست