دریافت گزارش خلافی ساختمان

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: دریافت گزارش خلافی ساختمان نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

فرآیند ددریافت گزارش خلافی ساختمان:

گواهی عدم خلافی ساختمان
گواهی عدم خلاف معمولاً براساس درخواست مالک برای استفاده از تسهیلات بانکی یا انجام معاملات صورت می گیرد. درصورتی که مالک تقاضای صدور عدم خلاف از شهرداری را داشته باشد می توان تا سه بار با رعایت تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری براساس گواهی مامور بازدید برای ساختمان احداثی از شروع عملیات ساختمانی تا اتمام کار صادر نمود.

مدارک مورد نیاز

تكميل فرم درخواست پايان كار پروانه ساختمان

ارائه فیش پرداخت

ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

سند مالکیت

ارائه سند مالكيت رسمي

اخذ دستور شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ

ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

تعیین زمان

تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

بازدید از محل

بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل

تنظیم گزارش

بازديد كارشناس شهرداري از محل و تنظيم گزارش وضع موجود

تکمیل فرم

تكميل فرم گزارش عمليات روند اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

صدور عدم خلاف

صدور عدم خلاف شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان)

درج توضیحات در شناسنامه

تكميل قسمت عدم خلاف و درج توضیحات لازم در شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني

اخذ امضا

اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري

ثبت نهایی

ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
قوانین و مقررات

1) اگر متقاضی مجاز به اخذ عدم خلاف پروانه ساختمان
• الف : باشد(ساختمان در هر مرحله باشد.) :(ممكن است مالك در مهلت مقرر تمديد مراجعه نمايد و يا داراي گواهي عدم خلاف ساختمان تا مرحله قبل از بهره برداري كامل باشد ) صدور عدم خلاف پروانه ساختمان بشرح رديف 4 صورت مي گيرد .
• ب: نباشد :

2) اگر تخلف وجود دارد:
چنانچه تخلف ساختماني گزارش گردد و توسط مامورين شهرداري ( پليس ساختمان)گزارش تائيد گردد و چنانچه جنبه جزايي نيز داشته باشد قابل تعقيب ميباشد و از عمليات ساختماني توسط واحد اجراييات شهرداري جلوگيري گردد سپس:
ارجاع پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده صد
الف: درخواست توضيح مكتوب از مالك (ظرف10روز)از جانب دبير كميسيون ماده صد
ب: اتخاذ تصميم كميسيون
اگر راي كميسيون ماده صد :
3) اگر مبني بر جريمه باشد:به مالك جريمه تعلق ميگيرد چنانچه پرداخت گردد عمليات تمديد پروانه ساختمان و يا اخذ گواهي عدم خلاف ساختمان مالك انجام ميگيرد.چنانچه جريمه پرداخت نگردد پرونده به كميسيون تجديد نظر ماده صد ارجاع ميگردد و راي تخريب توسط كميسيون صادر گردد.
4) اگر قلع بنا باشد : ابلاغ حكم از سوي شهرداري به مالك كه اگر ظرف 2ماه قلع بنا صورت گيرد در غير اينصورت شهرداري راسا اقدام و هزينه ها را از مالك دريافت مي كند.
5) اگر از مهلت زمان تمديد جهت اخذ پايان كار ساختمان گذشته باشد:
چنانچه درخواست متقاضي جهت تمديد پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالك ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز مي باشد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

تعیین بازدید

تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

بازدید کارشناس فنی

بازديد كارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

تکمیل کارت گذربندی

تكميل كارت گذربندي

تعیین کاربری

تعيين كاربري، حدود تعريض براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي
تعداد مراجعات حضوری

10-20 نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
برای دریافت گزارش خلافی حضور مالک الزامی است؟
برای اخذ استعلام بایستی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد؟
فهرست