تفکیک اراضی

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: تفکیک، تجمیع و افراز اراضی نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

تفكيك ، تجميع ، افراز زمين
تفكيك : عبارتست از تقسيم قطعه زميني به دو يا چند قطعه كوچكتر بنحوي كه چنانچه داراي سند ثبتي باشد بتوان از نظر ثبتي هر جزء حاصل را بطور مجزا تملك كرد يا به عبارتي ديگر تفكيك ، تبديل و جداسازي يك قطعه زمين به چند قطعه ديگر.
در اين مورد زمين ها قطعه بندي شده، خيابانها و مسير تأسيسات عمومي مشخص مي شوند و طرح شهر برسطح زمين پياده و به واقعيت تبديل مي شود.
تجميع : عكس عمل تفكيك است به نحوي كه بتوان از نظر ثبتي دو يا چند قطعه مجاور يكديگر را به يك پلاك ثبتي تبديل كرد.
افراز : عبارت است از مجزا نمودن سهم مشاع هريك از شركاي ملك

مدارک مورد نیاز

تكميل فرم درخواست

ارائه مدارک

فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه

ارائه فیش پرداختی

قوانین و مقررات

اگر ذينفع مجاز به تهيه طرح تفكيكی

• الف : نباشد: دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد: اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و زيرحد نصاب متراژ تفكيك بدهد
تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار و مالك و اخذ استعلام ملك موصوف از ادارات مربوطه و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعد از موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.

اگر ذينفع مجازبه تغييركاربري
• الف : نباشد: دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد: اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري
• ب-1: تنظيم توافقنامه با امضاء شهردارو مالك
• ب-2: تهيه كروكي محل با مقياس 500/1
• ب- 3: تهيه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع كاربري ملك
تبصره: ضمنا حسب ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ضروري است كه در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه كتبي توسط منتقل اليه داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساخت و ساز و يا تغيير كاربري تنظيم و تسليم مي گردد.
• ب-4: ارائه عوارضات متعلقه به مالك
• ب-5: چنانچه مالك متقاضي تغيير كاربري باشد اينكار صرفاً از طريق كميسيونهاي مربوطه استان صورت مي گيرد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

تعیین بازدید

تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

بازدید کارشناس فنی

بازديد كارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

تکمیل کارت گذربندی

تكميل كارت گذربندي

تعیین کاربری

تعيين كاربري، حدود تعريض براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

طرح تفكيكي تهيه شده

طرح تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد

پرداخت عوارض معلقه

تسليم برگه ي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب.

پرداخت عوارض معلقه

تسليم برگه ي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب

تعداد مراجعات حضوری

10-20 نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
در صورت داشتن وکالت نامه محضری می توان بدون حضور مالک اقدامات تفکیک را انجام داد؟
روند تفکیک اراضی مشارکتی چگونه است؟
فهرست