مدیریت پسماند

مدیریت پسماند چیست؟

مدیریت پسماند شامل کلیه فعالیت ها و اقدامات لازک در جهت جمع آوری، حمل و نقل، تصفیه و دفع زبال ها با نظارت و مدیریت روند انجام کار می شود.  زباله ها می توانند جامد، مایع و یا گاز باشند هر کدام از این مواد روش مدیریت خاص خود ا دارند. در مقوله مدیریت پسماند ما با انواع زباله از جمله صنعتی ، بیولوژیکی و خانگی سروکار داریم. در این راستا برخی از زباله ها می تواند تهدیدی برای سلامتی انسان باشند. مدیریت پسماند با هدف کاهش اثرات سوء زباله بر سلامت انسان محیط زیست یا زیبایی شناسی پایه گذاری شده است.

در حال حاضر شیوه های مدیریت پسماند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت دارد. اما تمام تلاش بر این است که در مناطق روستایی و شهری این اقدام انجام گیرد. در شیوه مدیریت پسماند با بخش عمده ای از زبال ههای جامد شهری سروکار داریم که توسط فعالیت های خانگی، صنعتی و تجاری ایجاد می شوند.

درخواست جمع آوری پسماند

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY

فهرست