معرفی شهردار

شهردار شهر باغشاد : میثم بکتاشیان

سوابق تحصیلی

کارشناس ….
کارشناس ارشد ….

 

سوابق اجرائی

شهرداری شهر ….از سال…. تا سال….