مراکز آموزشی شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
1  دبیرستان ادیب  52352022
2 دبیرستان مجتهده امین 52352666
3  دبستان جمهوری اسلامی 52352032
4  دبستان تشیع علوی  52350217
5  دبستان بشارت  52352111
6 مهد کودک مسرور  09137526905
7 مهد کودک نوبهار 09138035400
مراکز آموزش دولتی شهر
ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
1  دبیرستان ادیب  52352022
2 دبیرستان مجتهده امین 52352666
3  دبستان جمهوری اسلامی 52352032
4  دبستان تشیع علوی  52350217
5  دبستان بشارت  52352111
6 مهد کودک مسرور  09137526905
7 مهد کودک نوبهار 09138035400
مراکز آموزش غیر دولتی شهر
مراکز آموزش عالی شهر
آموزشگاه های شهر
فهرست