صدور مفاصا حساب پروانه کسب

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: مفاصاحساب پروانه کسب نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

پروانه كسب 
با تصويب قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي سلامي و تآئيد 28/12/1382 شوراي نگهبان بدينوسيله صدور پروانه كسب به مجامع امور صنفي واگذار گرديده است و شهرداري فقط نسبت به صدور مفاصا حساب محل كسب معرفي شده پاسخگو مي باشد.

مدارک مورد نیاز

معرفي نامه

ارائه معرفي نامه از صنف مربوطه به شهردار جهت اخذ دستور

مدارك مالكيت یا اجاره نامه

فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك) يا فتوكپي وكالت نامه

ارائه فیش پرداختی

قوانین و مقررات

اگر ذينفع مجاز به اخذ پروانه كسب
• الف : نباشد: دلايل مربوط كتباً به صنف مربوطه اعلام ميگردد.
• ب: باشد: اخذ فرم تسویه حساب

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه معرفی نامه

ارائه معرفي نامه از صنف مربوطه به شهردار جهت اخذ دستور

ارائه فیش پرداختی

ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

تعیین بازدید

تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

بازدید کارشناس فنی

بازديد كارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

تعیین کاربری

تعيين كاربري (صرفاً كاربري تجاري) براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

اخذ فرم تسويه حساب

مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – اصناف – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و …) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

تحويل به متقاضي و اخذ رسيد

تعداد مراجعات حضوری

10-20 نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
در صورتی که شماره پروانه کسب را فراموش کرده باشیم چگونه می توان مفاصا حساب گرفت؟
فهرست